Vaihtelevan työajan lainsäädännön uudistuminen

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. 

Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Vaihtelevan työajan sopimus voidaan tehdä

 • Työntekijän aloitteesta (työsopimukseen hyvä kirjata syy, esim. opiskelu)
 • Työnantajan aloitteesta, kun työvoiman tarve ei ole kiinteä
 • Jos työaika osoittautuu tosiasiassa kiinteäksi, on vaihteleva ehto pätemätön ja työaikaehtoa tulee tulkita kiinteänä.
 • Ei saa sopia työnantajan aloitteesta todellista tarvetta pienemmäksi.

Työaikaehtoa on tarkasteltava vuosittain
Työnantajan on vähintään 12 kuukauden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista.
Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työaikaehdon tarkastelun ajankohta.
Työnantajan on työntekijän tai hänen edustajansa pyynnöstä esitettävä kirjallinen selvitys tarkastelun tuloksesta ja sen perusteena olevista seikoista.
Jos selvitystä ei saa, voi pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.
Jos tarkastelujaksolla toteutuneiden työtuntien määrä ja työnantajan työvoiman tarve osoittavat, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.
Työntekijä voi kieltäytyä työaikaehdon muutoksesta.
Jos työnantaja lopettaa työn tarjoamisen kokonaan, työnantajan on työntekijän pyynnöstä selvitettävä kirjallisesti tarjolla olevan työn vähentymisen syyt.


Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista
Työsopimuksessa tai kirjallisessa selvityksessä työnteon keskeisistä ehdoista pitää olla tieto työajasta.
Jos työntekijän työaika vaihtelee, pitää työnantajan pitää lisäksi antaa selvitys:
missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta
kuvaa niitä tilanteita, jolloin työnantajalla on työpanokselle todennäköisesti tarve.
ei sitova, vaan informatiivinen
viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain 30 a §:n mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.


Sairausajan palkka vaihtelevassa työajassa
Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hän työkykyisenä olisi ollut töissä.
Käytännössä tämä osoitetaan esim. työvuoroluettelon merkinnöin.
Jos työntekijän vuoroja ei ole merkitty työvuoroluetteloon, työntekijä on oikeutettu sairausajan palkkaan, kun
työvuoroista on muutoin sovittu tai
olosuhteisiin nähden voidaan muutoin pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä (esim. ollut töissä aina maanantaisin).
Sairausajan palkasta voidaan poiketa työehtosopimuksella.

Työaikaa koskevat määräykset noudatettaessa vaihtelevaa työaikaa

Suostumus lisätyöhön

Lisätyötä voidaan teettää työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi vain työntekijän suostumuksella.
Suostumusta on rajoitettu ja se voidaan antaa vain kutakin työkertaa varten tai lyhyehköä ajanjaksoa varten (esim. ruuhkahuiput).


Työntekijän suostumus työvuoroluetteloon merkittävistä työvuoroista

 • Vähimmäistyöajan (esim. 10–30 t/vko) osalta työntekijän asema vastaa kiinteää työaikaa noudattavan työntekijän asemaa.
 • Vaihtelevan työajan sopimusten osalta työvuoron merkitseminen työvuoroluetteloon edellyttää työntekijän suostumusta, jos työaika:
  • sijoittuisi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettujen viikonpäivien tai kellonaikojen ulkopuolelle
  • ylittäisi vaihtelevan työajan sopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan määrän.
 • Suostumukselle ei ole asetettu määrämuotoa.
  • Työntekijä voi esimerkiksi ilmoittaa työnantajalleen olevansa valmis ottamaan määrättynä ajanjaksona työvuoroja vastaan niiden kellonaikojen tai viikonpäivien ulkopuolella, jotka hänelle on ilmoitettu työnteon ehtoja koskevassa kirjallisessa selvityksessä.
  • Lisäksi hän voi antaa työnantajalle suostumuksen ottaa vastaan työsopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan ylittäviä työtunteja.
  • Työntekijällä on oikeus myös asettaa suostumukselleen reunaehtoja, kuten ilmoittaa, että tiettyyn ajankohtaan sijoittuvat työvuorot eivät hänelle sovi.
 • Suostumuksesta voidaan poiketa työehtosopimuksella.

Vaihteleva työaika -esimerkkikaavio. Esimerkki: Sopimuksen mukainen työaika 10–30 tuntia viikko:

Lähde Työsuojelu.fi